Oligo astheno teratospermie

oligoasthénotératospermie : combinaison d’une oligospermie avec une asthénospermie, et une tératozoospermie.